Ισχυρή προσευχή για εξάλειψη κάθε μαγείας

Ισχυρή προσευχή για εξάλιψη κάθε μαγείας

Αν κάποιος υποφέρει από μαγεία και διαβάσει τον παρακάτω στίχο σαράντα φορές μέρα Παρασκευή σε καθαρό νερό πηγής και πλύνει το πρόσωπο του με την άδεια του Αλλάχ θα θεραπευτεί.
Eğer bir kişi büyüye maruz kalmışsa;aşağıdaki ayeti 40 defa temiz ve düz bir parşümene yazar ve suyundan içer birazıylada yüzünü yıkarsa Allah’ın izniyle şifaya kavuşur.
Vettebeu ma tetlüş şeyatiynü ala mülki Süleyman, ve ma kefera süleymanü ve lakinneş şeyatiyne keferu yüallimunen nasas sihra ve ma ünzile alel melekeyni bi babile harute ve marut, ve ma yüallimani min ehadin hatta yekula innema nahnü fitnetün fe la tekfür, fe yeteallemune minhüma ma yüferrikune bihi beynel mer’i ve zevcih, ve ma hüm bi darrine bihi min ehadin illa bi iznillah, ve yeteallemune ma yedurruhüm ve la yenfeuhüm, ve le kad alimu le menişterahü ma lehu fil ahirati min halakiv ve le bi’se ma şerav bihi enfüsehüm, lev kanu la’lemun
Sümme beasna mim ba’dihim musa bi ayatina ila fir’avne ve meleihi fe zalemu biha fenzur keyfe kane akibetül müfsidin
Ve kale musa ya fir’avnü inni rasulüm mir rabbil alemin
Hakiykun ala el la ekule alellahi illel hakk kad ci’tümü bi beyyinetim mir rabbiküm fe ersil meiye beni İsrail
Kale in künte ci’te bi ayetin fe’ti biha in künte mines sadikiyn
Fe elka asahü fe iza hiye su’banüm mübin
Ve nezea yedehu fe iza hiye beydaü lin nazirin
Kalel meleü min kavmi fir’avne inne haza le sahirun alim
Yüridü ey yuhriceküm min erdiküm fe maza te’mürun
Ye’tuke bi külli sahirin alim
Ve caes seharatü fir’avne kalu inne lena le ecran in künna nahnül ğalibin
Kale neam ve inneküm le minel mükarrabin
Kalu ya musa imma en tülkiye ve imma en nekune nahnül mülkiy
Kale elku fe lemma elkav seharu a’yünen nasi vesterhebuhüm ve cau bi sihrin aziym
Ve evhayna ila musa en elki asak fe iza hiye telkafü ma ye’fikin
Fe vekaal hakku ve betale ma kanu ya’lemun
Fe ğulibu hünalike venkalebu sağirin
Ve ülkiyes seharatü sacidin
Kalu amenna bi rabbil alemin
Rabbi musa ve Harun
Kale fir’avnü amentüm bihi kalbe en azene leküm inne haza le merkum mekertümuhü fil medineti li tuhricu minha ehleha fe sevte ta’lemun
Le ükattianne eydiyeküm ve ercüleküm min hilafin sümme le üsallibenneküm ecmeiyn
Kale rabbül mesriki vel mağribi ve ma beynehüma in küntüm ta’kilun
Kale leinittehazte ilahen ğayri le ec’alenneke minel mescunin
Kale e ve lev ci’tüke bi şey’im mübin
Kale fe’ti bihi in künte mines sadikiyn
Fe elka asahü fe iza hiye sü’banüm mübin
Ve nezea yedehu fe iza hiye beydaü lin nazirin
Kale lil melei havlehu inne haza lesahirun alim
Yüridü ey yuhriceküm min erdiküm bi sihrihi fe maza te’mürun
Kalu ercih ve ehahü veb’as fil medaini haşirin
Ye’tuke bi külli seharin alim
Fe cümias seharatü li mikati yevmim ma’lun
Ve kiyle lin nasi hel entüm müctemiun
Leallena nettebius seharete in kanuhümül ğalibin
Fe lemma caes seharatü kalu li fir’avne einne lena le ecran in künna nahnül ğalibin
Kale neam ve inneküm izel le minel mükarrabin
Kale lehüm musa elku ma entüm mülkun
Fe elkav hibalehüm ve isiyyehüm ve kalu bi izzeti fir’avne inna le nahnül ğalibun
Fe elka musa asahü fe iza hiye telfafü ma ye’fükun
Fe ülkiyes seharatü sacidin
Kalu amenna bi rabbil alemin
Rabbi musa ve Harun
Kale anemtüm lehu kalbe en azene leküm innehu le kebirukümüllezi allemekümüs sihr f ele sevfe ta’lemun le ükattianne eydiyeküm ve ercüleküm min hilafiv ve la üzallibenneküm ecmeiyn
Sümme beasna mim ba’dihim musa ve harune ila fir’avne ve meleihi bi ayatina festekberu ve kanu kavmen mücrimin
Fe lemma caehümül hakku min indina kalu inne haza le sihrum mübin
Kale musa e tekulune lil hakki lemma caeküm e sihrun haza ve la yüflihus sahirun
Kalu e ci’tena li telfitena amma vecedna aleyhi abaena ve tekune lekümel kibriyaü fil ard ve ma nahnü leküma bi mü’minin
Ve kale fir’avnü ‘tuni bi külli sahirin alim
Felemma caes seharatü kale lehüm musa elku ma entüm mülkun
Fe lemma elkav kale musa ma ci’tüm bihis sihr innellahe seyübtilüh innellahe la yuslihu amelel müfsidin
Ve yühikkullahül hakka bi kelimatihi ve lev kerihel mücrimun
Fe ma amene li musa illa zürriyetüm min kavmihi ala havfim min fir’avne ve meleihim ey yeftinehüm ve inne fir’avne lealin fil ard ve innehu le minel müsrifin
Ve kale musa ya kavmi in küntüm amentüm billahi fealleyhi tevekkelu in küntüm müslimin
Fe kalu alellahi tevekkelna Rabbena la tec’alna fitnetel lil kavmiz zalimin.
Aπό τον Αhmet karadağ Hocca.

RSSearch! module

 

 

 

 
 

 

 

Αυτά τα δοκιμάσατε;

Ωροσκόπιο Αυγούστου 2018-Γενική επισκόπηση !
01 Αυγούστου 2018 Αστρολογικά Άρθρα
Ωροσκόπιο Αυγούστου 2018-Γενική επισκόπηση !
01 Αυγούστου 2018 Αστρολογικά Άρθρα
Καλοκαίρι 2018- Μια πραγματικά επικίνδυνη περίοδος εκλείψεων!
Καλοκαίρι 2018- Μια πραγματικά επικίνδυνη περίοδος εκλείψεων!
Σεληνιακή έκλειψη στον Υδροχόο 27 Ιουλίου 2018
27 Ιουλίου 2018 Εκλείψεις
Σεληνιακή έκλειψη στον Υδροχόο 27 Ιουλίου 2018
27 Ιουλίου 2018 Εκλείψεις
Εκλείψεις Ιουλίου- 2018
27 Ιουλίου 2018 Εκλείψεις

www.lay-out.gr/

TAROT DE ESTHER

Online Αγορές

WestTV News

http://www.westtvnews.gr/

 

West Channel

West Channel

AlindaTV